Update 2021.1

V každej z predchádzajúcich verzií SketchUpu sme sa snažili, aby sa tento program stal spoľahlivejším, efektívnejším a aby Vám prinášal viac úžitku. No pokiaľ predtým sme sa snažili vyhnúť zmenám, ktoré by výrazne narúšali Vami zažitý spôsob modelovania, táto verzia SketchUpu mení prístup k modelovaniu v snahe o štandardizáciu vzorcov práce s nástrojmi naprieč celým SketchUpom. Našim cieľom bola konzistentnosť práce od nástroja k nástroju, vyššia efektivita práce s jednotlivými nástrojmi a zjednodušenie osvojenia si pracovnej rutiny. V nasledujúcom článku sa Vám pokúsime vysvetliť, aké vzorce pre prácu v programe sme sa pokúsili zaviesť a ako sa tieto zmeny prejavujú u jednotlivých nástrojov.

Zmeny modifikačných nástrojov

Ako najvýraznejšiu zmenu si môžete všimnúť, že viacero nástrojov pre modifikáciu teraz funguje ako prepínače, ktoré je možné zapnúť alebo vypnúť pomocou stlačenia modifikačného tlačítka. Pre Vás to znamená menej akcií typu stlač a drž (pre nástroje ako mierka) a tiež predvídateľnejšie výsledky modelovania a efektívnejšie využitie funkcie naprieč viacerými nastrojmi.

Modifikácie, ktoré sa nevypínajú

Zmenili sme tiež zotrvanie v stave konkrétnej modifikácie pre potrebný počet operácií. To znamená, že teraz napríklad pomocou funkcie Posun je možné vytvárať ďalšie a ďalšie kópie, alebo pomocou Mazania je možné zmazávať ďalej hrany aj po zmene pohľadu na model, bez nutnosti funkcie opätovne zapínať.Modifikácie zostávajú aj po stlačení ESC alebo zrušení konkrétnej operácie. Zmena nástroja zruší modifikáciu a vráti nástroj do východiskového stavu.

Uzamknutie smeru kreslenia

Množstvo nástrojov v SketchUpe ako Krúženie, Obdĺžnik, Kruh mali už predtým schopnosť uzamknúť sa v smere roviny kreslenia. V tomto vydaní Sketchupu sme túto schopnosť rozšírili aj na ďalšie nástroje. Pre uzamnknutie roviny kreslenia stlačte šípku ešte predtým, ako nakreslíte prvý bod s nástrojmi Čiara, Meranie a Posun.

A ešte Vás upozorníme, že sme nezmenili možnosť dočasného uzamknutia smeru kreslenia, ktoré sa aktivuje stlačením a pridržaním tlačítka Shift. To je jedna z výnimiek, ktoré sme urobili, pretože nám zachovanie pôvodnej funkcie pripadá dôležité.

Dopad na konkrétne nástroje


Čiara

Nástroj Čiara je možné uzamknúť v smere roviny kreslenia.

Mazanie

Modifikácie nástroja Mazanie je teraz možné meniť pomocou prepínača a po použití zostávajú zapnuté pre ďalšie operácie. Za povšimnutie stojí, že s Mazaním je možné pracovať aj pomocou stlačenia a pridržania modifikačného tlačítka. Takže ak stlačíte tlačítko Shift, zapnete funkciu Skryť v permanentnom móde, ak ho iba pridržíte, funkcia bude zapnutá len po dobu, kedy ho budete držať stlačené.

Nástroju Mazanie sme pridali schopnosť odkrývať geometriu s využitím módu nevyhladený (zrušenie vyhladenia), takže teraz sa jedná o mód odkryť/nevyhladený.

Pre uľahčenie procesu nevyhladenie/odkrytie teraz SketchUp automaticky ruší skrytú geometriu, ak je mód odkryť/nevyhladený aktivovaný a vracia sa do predchádzajúceho nastavenia pre skrytú geometriu, ak sa prepnete na iný nástroj.

Navyše teraz nástroj Mazanie poskytuje vizuálnu odozvu vo forme prídavku ku kurzoru, ktorý indikuje, v akom aktuálnom móde je nástroj zapnutý (skryť/vyhladiť alebo odkryť/nevyhladený).

Aktualizácie nástroja Tlak/Ťah

Modifikácie tlačítka Tlak/Ťah - umožňujú vytvoriť novú počiatočnú plochu alebo rozťahovať plochu. Obe tieto funkcie sú vo forme prepínača a zostávajú zapnuté pre nasledujúce operácie. Funkcia Roztiahnutie predstavuje pohyb plochy kolmo k rovine kreslenia.Posun

Obidva nástroje pre pohyb - Kopírovanie a Autoohyb zostávajú zapnuté pre nasledujúce operácie. Toto správanie sa vzťahuje k pohybu predvolených entít rovnako ako pri voľbe objektov, cez ktoré sa presuniete kurzorom myši. Pri tejto funkcii je taktiež možnosť uzamknutia smeru pohybu pred prvým kliknutím.Mierka

Modifikácie nástroja Mierka - Mierka od stredu a Jednotná mierka sú teraz tiež prepínačmi a zostávajú zapnuté pre nasledujúce operácie v rámci nástroja Mierka.

Krúženie

Modifikácie tlačítka Krúženie teraz zostávajú zapnuté pre nasledujúce operácie. Tento mód funguje tiež bez predvoľby entít.

Uhlomer

Modifikácie Uhlomeru - Prepnúť vytváranie vodítok - zostáva zapnutá pre nasledujúce operácie.

Meranie

Modifikácia Meranie - Prepnúť vytváranie vodítok - zostáva zapnutá pre nasledujúce operácie. Podobne ako u funkcií Čiara a Posun môžete aj u nástroja Meranie uzamknúť smer pohybu pred prvým kliknutím.

Výplne

Všetky modifikácie nástroja Výplne - Ukážkový materiál, Textúrovať všetko, Textúrovať všetko pripojené, Textúrovať všetko na rovnaký objekt - sú teraz vo forme prepínačov. Iba Ukážkový materiál sa stále vracia do základného nástroja Výplň po každom použití. Ostatné zostávajú zapnuté pre nasledujúce operácie. Podobne ako u nástroja Mazanie, Výplne stále fungujú aj na stlačenie a pridržanie modifikačnej klávesy.

Výzvy stavového riadku a aktualizácie Inštruktora

Pre každý zmenený príkaz bol aktualizovaný taktiež obsah stavového riadku a obsah panelu Inštruktora. Teraz sa v stavovom riadku v spodnej časti obrazovky zobrazujú modifikácie každého programového nástroja. Pre kontrolu aktuálneho režimu modifikácie pre daný nástroj jednoducho skontrolujete kurzor alebo správanie na obrazovke.

Lepšie otočené plochy

V novej verzii SketchUpu sa zmenila orientáci plôch na výkrese. Teraz bude SketchUp vždy orientovať plochy prednou stranou hore, ak kreslíte v základnej rovine a prednou stranou ku kamere v ostatných prípadoch. Ak sa nová plocha kreslí cez už existujúcu plochu, nová plocha si zachová orientáciu plochy, na ktorej sa kreslí. S týmito plochami sa po dvojkliku myšou na tlačítko Tlak/Ťah dopracujete k predvídateľnejším výsledkom a operácia opakovaného Ťahu/Tlaku vyústi do sietí, ktoré budú mať s väčšou pravdepodobnosťou správne orientované plochy. Navyše nástroj ťahanie profilu po dráhe teraz vytvorí výlisky, ktoré vo väčšine prípadov budú orientované prednou stranou smerom von.

SketchUp 2021

Zvýšenie výkonu pre prácu s polygónovými sieťami (Polygonmesh) pre pluginy

Množstvo rozšírení SketchUpu dokáže importovať veľké množstvo geometrie v zadanej operácii s podporou API triedy nazvanej PolygonMesh. Operácie, ktoré využívajú túto triedu, môžu byť veľmi pomalé v závislosti na veľkosti a komplexnosti vytvorenej geometrie. Vo verzii 2021.1 je vylepšenie, vďaka ktorému sa zlepšuje rýchlosť operácií s polygónovými sieťami. Čím väčšia je operácia, tým zreteľnejšia je zmena rýchlosti. Toto vylepšenie môžete využiť v rozšíreniach ako Artisan, SubD, Bezier Surface alebo Skimp.

SketchUp 2021

Dynamické komponenty v správnej mierke

S novým vydaním SketchUpu je teraz možné z 3D Warehouse sťahovať modely dynamických komponentov, ktorých parametre rešpektujú nastavenie jednotiek Vášho modelu. To by malo pomôcť rýchlejšiemu vkladaniu správnych parametrov pre dynamické komponenty v priebehu modelovania.

SketchUp 2021

IFC4 klasifikácia a export

SketchUp teraz obsahuje podporu formátu súborov IFC 2x3, nastavenie klasifikácie IFC 4 a možnosť exportu súborov IFC 4.

Vylepšenie v LayOute

Vylepšili sme knižnice, ktoré SketchUp a LayOut využívajú pre vytváranie PDF exportov.
Tiež sme odstránil nutnosť dlhého prechádzania zoznamu mierok LayOutu pre výber správnej mierky. Teraz môžete mierku jednoducho umiestiť na lištu Fotoaparát na panele SketchUp modelu. Tento nový spôsob zadávania mierky je schopný rozoznať a využiť rôzne spôsoby jeho zapísania - napr. ak zadáte 1:50, 1” = 50”, 1/50, .02, 2%, alebo dokonca 6” = 25’ LayOut rýchlo rozozná a vpíše mierku 1:50 do náhľadu.

Tue Oct 19, 2021 15:13:29
SketchUp.CADzone.sk